Choceň
(seriál Zámecké parky, XVIII)

 (20. 9. 2006)


Choceň je město východních Čech, nalézá se kousek od Ústí nad Orlicí. V této oblasti jsme již byli, a to v zámeckých parcích v Častolovicích a Kostelci nad Orlicí. Choceň je umístěna jižně od obou těchto lokalit.

Zámek se nalézá přímo v centru města. Postaven byl roku 1562 (na jeho místě se možná nacházela původně tvrz) a tehdy byl jednopatrový. O 12 let později byla zahájena jeho přestavba, dokončena byla roku 1599. Poté byl čtyřkřídlý s obdélníkovým nádvořím. V pozdější době se majitelé zámku hodně střídali a v roce 1709 panství a zámek koupil rod Kinských. Později objekt prošel ještě opravami a přestavbami; v letech 1849-50 byla vybudována zámecká kaple. V zámku dnes sídlí Orlické muzeum, které můžete rovněž zahrnout do své návštěvy.

Zámecký park, sloužící dnes spíše jako park městský, se nachází za budovou zámku a táhne se podél břehu Tiché Orlice, která protéká městem. Je vyhlášen jako významný krajinný prvek. V parku bývaly vodotrysky, sochy a jezírko; po požáru zámku v roce 1829 byl přebudován i park. Můžeme zde dodnes spatřit původní aleje, založené za Kinských. Lipová alej, která vede z Chocně k Hemžím, je památkově chráněná. Zmínky o ní jsou již z dob třicetileté války.

Park má rozlohu přes 17 ha, terén je zde rovinatý a nadmořská výška je kolem 290 metrů. Travnaté plochy se střídají se skupinami dřevin a některá místa v parku jsou jsou velmi malebná. Nachází se zde řada zajímavých a vzrostlých dřevin. Jmenujme zejména javory, které potkáme na četných místech. Povšimneme si hlavně javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a některých jeho nápadných kultivarů, jako například bělopestrého a již z velké dálky dobře rozpoznatelného 'Leopoldii' či 'Purpurascens', který je tmavěji zeleně zbarvený a na rubu jsou listy purpurově naběhlé. Oba kultivary můžeme ve více exemplářích potkat na různých místech parku. Vidět zde můžeme také javor babyku (Acer campestre) a javor stříbrný (Acer saccharinum). Jedna z těch obyčejnějších dřevin je habr (Carpinus betulus), rostou zde hezké a malebné vícekmenné exempláře. Jako snad téměř v každém parku zde můžeme potkat nepřehlédnutelné červenolisté buky (Fagus silvatica f. purpurea); zaměřil jsem čtyři vzrostlé exempláře. Z dalších zajímavých buků se zde nacházejí mladé stromky kultivaru 'Laciniata', tedy s hluboce vykrajovanými listy. Běžnou dřevinou je dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který zde můžeme vidět spolu s převislým kultivarem 'Pendula', jenž je rovněž poměrně často k vidění. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) již důvěrně známe; zde se nacházejí tři urostlé stromy. Moruše bílá (Morus alba) je v zámeckých a městských parcích také čas od času k vidění; je to starý užitkový strom, pěstovaný již před mnoha staletími; byla tradiční potravou pro housenky bource morušového, ale po nástupu umělých vláken byly desetitisíce stromů hromadně likvidovány. Zůstává však faktem, že je to přinejmenším hezký okrasný strom. Nápadný a běžně se vyskytující strom je sloupovitý topol černý (Populus nigra subsp. pyramidalis); je znám již od roku 1750 a je to prašníkový - samčí - klon. Kromě něho zde můžeme vidět také obyčejné topoly černé (Populus nigra). Nepřehlédnutelné jsou mohutné platany (Platanus hispanica), které se pro svoji malebnost hodně vysazují a jsou k vidění téměř v každém parku. Z dubů zde rostou zejména hezky urostlé doby červené (Quercus rubra) a vidět zde můžeme také dub zimní (Quercus petraea). Nezbytná a všude velmi rozšířená je smuteční vrba bílá (Salix alba 'Tristis'), kterou samozřejmě potkáme i zde. Z listnatých keřů připomeňme ruj (Cotinus coggygria), která je v době plodu zdaleka velmi nápadná péřovitými plodenstvími a jedná se celkově o velmi hezký keř.

Z jehličnatých stromů se zde vyskytuje jedlovec (Tsuga canadensis), různé smrky (Picea), cypřišky (Chamaecyparis), jalovce (Juniperus) a další.

Park v Chocni se může zdánlivě tvářit jako běžný městský park, ale je malebnější, než mnohé z nich, a svoji příslušnost nezapře. V Chocni a jejím okolí můžeme navíc při jednom výletu navštívit hned několik zajímavých míst; kromě parku je zde již zmiňované muzeum v zámku anebo můžeme zavítat do přírodní rezervace Peliny (opukové skály nad Tichou Orlicí) či do Přírodního parku Orlice.

Příští naše návštěva bude směřovat na jeden z nejznámějších zámků - Konopiště. Zdejší park je natolik rozlehlý, malebný a oplývající mnohými zajímavými dřevinami, že ho nemůžeme minout bez povšimnutí.
Pohled na zámek směrem z parkuV parku je mnoho malebných zákoutí s rozmanitými dřevinamiS
kupina dřevin: zprava dub červený, pestrolistý javor klen a dole ruj vlasatá